Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

polkamala
5511 40d1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaNanaa Nanaa
polkamala
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana
polkamala

June 30 2015

polkamala
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viaropucha ropucha
polkamala
Kto Cię tak dziewczyno zmienił?
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viaropucha ropucha
polkamala
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaropucha ropucha
polkamala
3606 e95b
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaropucha ropucha
polkamala
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach
— koniecznie

June 29 2015

3325 0485 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
3323 bccf 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
polkamala

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viagarfild garfild
polkamala
Reposted fromfelicka felicka viagarfild garfild
polkamala
1749 5270
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viagarfild garfild
polkamala
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viakatalama katalama
polkamala
5711 418f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagarfild garfild
polkamala
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagarfild garfild
polkamala
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viakatalama katalama
polkamala
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viagarfild garfild

June 24 2015

polkamala
3379 09f1
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viatractable tractable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl